Wyszukiwarka:

Pełnomocnik ds. rozwiązyw. problemów alkoholowych

Zadania realizowane przez Pełnomocnika ds. rozwiązywania problemów alkoholowych
 
Pełnomocnik Wójta Gminy Brzeziny  ds. rozwiązywania problemów alkoholowych :
 
-    wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,
-    działanie na rzecz tworzenia i wzmacniania lokalnej koalicji trzeźwości,
-    działanie na rzecz zmniejszenia rozmiarów alkoholizmu,
-    przygotowanie posiedzeń Gminnej  Komisji Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy  Domowej,
-    przygotowanie wspólnie z Gminną  Komisją Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Przemocy  Domowej i 
     przekładanie Zarządowi Gminy  następujących projektów: gminnego programu, preliminarza jego wykonania,
     sprawozdania z jego realizacji,
-    bieżąca koordynacja zadań wynikających  z gminnego programu,
-    współpraca z  instytucjami  i organizacjami działającymi w sferze profilaktyki i rozwiązywania  problemów
     alkoholowych,
-    udział  w naradach i szkoleniach,
-    organizowanie świetlic integracyjnych oraz pracowni profilaktyki,
-    prowadzenie kampanii edukacyjnej ,
-    bieżąca znajomość przepisów wykonawczych do w/w spraw.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Maria Rosa
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (25/05/2004 13:39:40)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (25/05/2004 13:45:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (25/05/2004 13:45:07)