Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

23.11.2007 - Ogłoszenie o udzielenie zamówienia publicznego >>>
  
Brzeziny dnia 23.11.2007r.
 
znak sprawy: ZS.- 341 - 2/2007   
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
"Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla potrzeb
grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach."
 
1) Nazwa i adres zamawiającego:
Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17
62-874 Brzeziny
tel.(062)7698101, fax. (062)7698101
strona: www.brzeziny-gmina.pl
e-mail: zs.brzeziny.poczta.onet.pl
godziny urzędowania: od 730do 1530
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Sekretarz Zespołu Szkół w Brzezinach - Aneta Kij, tel: (062)7698101
 
2) Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. lecz mniej niż 211tys.EURO
 
3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest zamieszczona do pobrania na stronie internetowej Gminy Brzeziny http://bip.brzeziny-gmina.plhttp://www.brzeziny-gmina.pl lub zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Zespół Szkół
w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w sekretariacie Zespołu Szkół w Brzezinach Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie udostępniana Wykonawcom bezpłatnie.
 
4) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji
 o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS w/g potrzeb w ilości nie przekraczającej 73.000 litrów charakteryzującego się następującymi parametrami:
- gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml,
- temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC,
- lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC , nie większa niż 6,00 mm2/s,
- skład frakcyjny:
    do 250oC destyluje nie więcej niż 65 %/ V/ V
    do 350oC destyluje nie mniej niż  85 %/ V/ V
- zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
- pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m,
- pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
- zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
- całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
- wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
- temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20oC
UWAGA:
Dopuszcza się możliwość oferowania paliw o parametrach tożsamych z w/w lub lepszych. Jakość każdej dostawy musi być udokumentowana orzeczeniem jakości.
Miejsce dostawy:
- zbiorniki paliw zainstalowane w kotłowni Zespołu Szkół w Brzezinach,
przy ul. Wrocławskiej 17.
 Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy
 
5) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6) Termin wykonania zamówienia: od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008 roku
 
7) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
- w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1
 i 2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogący udokumentować to zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Warunki wymagane (poza ustawowymi) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jakie powinien spełnić wykonawca:
1. Posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
2. Przedłożyć każdorazowo wraz z dostawą oleju opałowego atest dostarczonego paliwa;
3. Posiadać specjalistyczny sprzęt (co najmniej jedna cysterna) do przewozu paliw płynnych;
4. Wykonawca jest zobowiązany złożyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty;
5. Wykonawca zaakceptuje projekt umowy załączony do SIWZ,
6. Zamawiający wymaga, aby olej opałowy był dostarczany przez wykonawcę własnym transportem na jego koszt i ryzyko do miejsc magazynowania,
Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków będzie podstawą do wykluczenia z postępowania.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.
 
8) Informacja na temat wadium:
    wadium nie jest wymagane
 
9) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
---------------------------------------------------------------------------
  Nazwa kryterium                                                        Waga  
--------------------------------------------------------------------------
          Cena                                                                  100
---------------------------------------------------------------------------
 
10) miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego tj.
Zespół Szkół w Brzezinach
ul. Wrocławska 17
62 - 874 Brzeziny
Sekretariat Zespołu Szkół
 
do dnia 2007-12-04 do godz. 10:00
 
11) termin związania ofertą:
okres 30 dni , tj. do dnia 2008-01 - 02       
 
 
Dyrektor Zespołu Szkół
/-/ Władysław Grabowski
 
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (23/11/2007 09:23:14)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (23/11/2007 11:04:09)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (23/11/2007 11:03:59)
Lista wiadomości