Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

22.10.2007 - Unieważnienie postępowania z dnia 09.10.2007r. >>>
Brzeziny, dnia 22 października 2007r.
 
 
ZS. 341 - 1/2007
 
D o t y c z y: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie dostawy oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS dla potrzeb grzewczych Zespołu Szkół w Brzezinach.
 
Niniejszym informuję, że przedmiotowe postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19 poz. 177 z 2004r. późniejszymi zmianami). 
U Z A S A D N I E N I E
 
Wymienione wyżej postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego obarczone jest wadą uniemożliwiającącą zawarcie umowy, albowiem zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki budżetowe sektora finansów publicznych mogą zaciągać zobowiązania wyłącznie do sfinansowania  w   d a n y m    r o k u .
Zawarcie umowy na dostawę oleju w roku 2008 byłoby więc naruszeniem Ustawy z dnia 30.06.2005r. - o finansach publicznych.
 
Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż unieważnienie postępowania jest zasadne i konieczne.
Jednocześnie informuję, iż zostaną niezwłocznie podjęte działania zmierzające do udzielenia zamówienia,  na dostawę oleju opałowego. W zaistniałej sytuacji przewiduje się wszczęcie postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na okres od 01.01.2008r. do 31.12.2008r.
Dziękuję za udział w postępowaniu.
 
Dyrektor Zespołu
/-/ Władysław Grabowski
 
 
                                  
                                                                                              
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (22/10/2007 16:42:00)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (22/10/2007 16:42:12)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (22/10/2007 16:42:00)
Lista wiadomości