Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

19.12.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZS.271.1.1.2013 >>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ZS.271.1.1.2013

 Brzeziny: Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach
Numer ogłoszenia: 527436 - 2013; data zamieszczenia: 19.12.2013
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 483650 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7698101, faks 0-62 7698101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. Rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia; Pelet drzewny - w okresie trwania umowy, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w ilości około 120 ton Zakładana wielkość dostaw - jednorazowo w granicach 24 ton Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Parametry jakie powinien spełnić pellet zgodnie z normą DIN plus, średnica peletu 6 lub 8 mm długość do 50 mm zawartość siarki 0,03% zawartość popiołu 0,36% wilgotność 5,00% ciepło spalania min 20000 kJ/kg wartość opałowa min19000 kJ/kg gęstość (ciężar właściwy)1,28 kg/dm3 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09111400-4 Paliwa drzewne - Miejscem dostaw będzie kotłownia w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach przy ul. Wrocławskiej 17, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy na dany rok, - Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Zapotrzebowanie na ilość pelletu oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem dostawy, - Dostawy realizowane będą autocysterną uwzględniające dowóz i rozładunek bezpośrednio do silosu kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. - Wszelkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem pokrywa Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18.12.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • PELLET ENERGY Sp. z.o.o., ul. Polna 29, 98-235 Błaszki, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110700,00
  • Oferta z najniższą ceną: 110700,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112766,40
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Maria Więcław

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Pałczyńska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (19/12/2013 12:20:05)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (19/12/2013 12:20:05)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (19/12/2013 12:20:05)
Lista wiadomości