Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

10.12.2013 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Znak sprawy: ZS.271.1.1.2013 >>>

  Brzeziny, dnia 10 grudnia 2013r.

Znak sprawy: ZS.271.1.1.2013

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zmianami), Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta  w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

„Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach"

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

PELLET ENERGY Sp. z.o.o.

ul. Polna 29

98 - 235 Błaszki

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

cena brutto: 110.700,00 zł

słownie: sto dziesięć tysięcy siedemset złotych 00/100                       

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Poniżej przedstawiamy punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1

 

P.P.H.U. MATEX

Marek Tereszczak

ul. 1 - go Maja 36

11 - 610 Pozezdrze

 

98,17

98,17

2

 

PELLET ENERGY Sp. z.o.o

ul. Polna 29

98 -235 Błaszki

 

 

100,00

100,00

                                                                                                                  

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Maria Więcław

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Pałczyńska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (10/12/2013 11:43:15)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (10/12/2013 11:43:15)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (10/12/2013 11:44:26)
Lista wiadomości