Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

26.11.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Dostawa materiału opałowego stałego dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach - znak sprawy: ZS.271.1.1.2013 >>>

Brzeziny, dnia  26 listopada 2013r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

 o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach"

ZNAK SPRAWY: ZS.271.1.1.2013

Numer ogłoszenia: 483650-2013 data zamieszczenia: 26.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Brzezinach , ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7698101, faks 0-62 7698101.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeziny-gmina.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIAII.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r.Rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia; Pelet drzewny - w okresie trwania umowy, tj. od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w ilości około 120 ton Zakładana wielkość dostaw - jednorazowo w granicach 24 ton. Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Parametry jakie powinien spełnić pellet zgodnie z normą DIN plus, średnica peletu 6 lub 8 mm długośćdo 50 mm zawartość siarki 0,03% zawartość popiołu 0,36% wilgotność 5,00% ciepło spalania min 20000 kJ/kg wartość opałowa min 19000 kJ/kg gęstość (ciężar właściwy)1,28 kg/dm3 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09111400-4 Paliwa drzewne - Miejscem dostaw będzie kotłownia w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach przy ul. Wrocławskiej 17, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy na dany rok, - Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Zapotrzebowanie na ilość pelletu oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem dostawy, - Dostawy realizowane będą autocysterną uwzględniające dowóz i rozładunek bezpośrednio do silosu kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. - Wszelkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem pokrywa Wykonawca..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 1) Wypełniony formularz oferty - załącznik nr 1, 2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2, 4) Oświadczenie, że Wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3, 5) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4, 6) Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej - załącznik nr 5, 7) Projekt umowy - załącznik nr 6.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza zmianę treści zawartej umowy w przypadku zmiany przepisów prawa powszechnie obowiązującego, jeżeli ta zmiana wpływa na zakres lub warunki wykonania przez strony świadczeń wynikających z umowy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Zespól Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62 - 874 Brzeziny lub osobiście w Sekretariacie Zespołu Szkół w Brzezinach..

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 05.12.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespół Szkół w Brzezinach ul. Wrocławska 17 62 - 874 Brzeziny sekretariat.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.11.2013r. pod numerem 483650-2013

 

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Załączniki do SIWZ,

3) Projekt umowy.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Maria Więcław

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Aneta Pałczyńska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (26/11/2013 11:11:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (26/11/2013 11:20:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (26/11/2013 11:20:13)
Lista wiadomości