Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

31.12.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZS.271.1.1.2012 >>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

ZS.271.1.1.2012

 Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach

 

Numer ogłoszenia: 532444 - 2012; data zamieszczenia: 31.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 494950 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7698101, faks 0-62 7698101.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiału opałowego stałego typu - pellet drzewny dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. Rodzaj i ilość przedmiotu zamówienia; Pelet drzewny - w okresie trwania umowy, tj. od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w ilości około 120 ton Zakładana wielkość dostaw - jednorazowo w granicach 24 ton Charakterystyka przedmiotu zamówienia: Parametry jakie powinien spełnić pellet zgodnie z normą DIN plus, średnica peletu 6 lub 8 mm długość do 50 mm zawartość siarki 0,03% zawartość popiołu 0,36% wilgotność 5,00% ciepło spalania min 20000 kJ/kg wartość opałowa min 19000 kJ/kg gęstość (ciężar właściwy) 1,28 kg/dm3 Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09111400-4 Paliwa drzewne - Miejscem dostaw będzie kotłownia w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach przy ul. Wrocławskiej 17, - Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy na dany rok, - Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Zapotrzebowanie na ilość pelletu oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 7 dni kalendarzowych przed terminem dostawy, - Dostawy realizowane będą luzem wywrotką lub autocysterną uwzględniające dowóz i rozładunek bezpośrednio do silosu kotłowni w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach. Silos kotłowni jest przystosowany do napełniania z autocysterny lub luzem. - Wszelkie koszty związane z dostawą i rozładunkiem pokrywa Wykonawca..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.11.14.00-4.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 27.12.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • SYLVA Sp. zo.o., ul. Kościerska 2, 83-441 Wiele k/Kościerzyny, kraj/woj. pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 108000,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 98154,00
  • Oferta z najniższą ceną: 98154,00 / Oferta z najwyższą ceną: 109224,00
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Maria Więcław

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ewa Wiśniewska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (31/12/2012 09:27:11)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (31/12/2012 09:27:11)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (31/12/2012 09:27:11)
Lista wiadomości