Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

17.11.2009 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - dostawa oleju opałowego - ZS.341 - 1/2009 >>>

Brzeziny, dnia 17.11.2009 r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

na

„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach"

znak sprawy: ZS.341 - 1/2009

1) Nazwa i adres Zamawiającego:

Zespół Szkół w Brzezinach

ul. Wrocławska 17

62-874 Brzeziny

tel. (062) 7698101, fax. (062) 7698101

strona: http://www.brzeziny-gmina.pl i http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

e-mail: zs.brzeziny@poczta.onet.pl

godziny urzędowania: poniedziałek -piątek od 730do 1530

Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami:

Aneta Kij - Sekretarz Zespołu Szkół (tel. 062 7698101)

2) Określenie trybu zamówienia:

przetarg nieograniczony na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm. ), zwana dalej Pzp o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.8 Pzp

3) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia jest zamieszczona do pobrania na stronach internetowych Gminy Brzeziny:

http://www.brzeziny-gmina.pl  i  http://www.brzeziny-gmina.pl/bip

SIWZ zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w sekretariacie szkoły.

4) Nazwa zamówienia: „Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach"

5) Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:

1) Przedmiotem zamówienia jest:

Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. w ilości ok. 78.000 litrów,

2) Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62 - 874 Brzeziny.

3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy,

4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Żądana przez Zamawiającego ilość oleju opałowego nie może być mniejsza niż 1.000 litrów dla każdej dostawy,

5) Zapotrzebowanie na ilość oleju oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 3 dni przed terminem dostawy.

6) Dostawy realizowane będą środkami transportu Wykonawcy.

7) Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Dostawca.

8) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego

9) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100-5

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

6) Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

7) Termin wykonania zamówienia: Termin wykonania zamówienia od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r.

8) Termin związania ofertą: Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.

Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin  związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. 

9) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

10) Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

1) Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

2) Posiadają niezbędną wiedzą i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

4) Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie IX SIWZ.

Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia - nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunki Wykonawca spełnił.

11) Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1,

2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2,

3) Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 22 ust.1 i art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,

4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 4,

5) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

6) Koncesje na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wymaganej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z późn. zm.) - okres wskazany w posiadanej koncesji nie może być krótszy niż okres objęty zawartą umową,

7) Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej,

8) Wydruk ceny netto obowiązującej w dniu 23.11.2009 r. opublikowanej na stronie internetowej producenta (jeżeli producent oferowanego oleju opałowego nie publikuje cen w Internecie Wykonawca powinien zamieścić wydruk ze strony internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl )

9) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

10) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowę o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo.

Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, o ile prawo do ich podpisania nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa jednoznacznie wskazywać czynności, do wykonywania, których Pełnomocnik jest upoważniony.

W celu potwierdzenia spełnienia warunków wymaganych od Wykonawców składających wspólną ofertę:

1. oświadczenie wymienione w pkt. 3. powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców;

2. dokumenty wymienione w pkt. 5, a także dokumenty określone w pkt. 6 i 7. powinny być złożone przez każdego Wykonawcę;

3. pozostałe dokumenty składane są wspólnie.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsca zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa wyżej składa dokument lub dokumenty, wystawione zgodnie z prawem kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

1/  nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

2/  nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

3/  nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się powyższych dokumentów oraz informacji  z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Wyżej wymienione dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii potwierdzonych za zgodność przez osobę / osoby uprawnioną do podpisania oferty z dopiskiem "za zgodność z oryginałem".

12) Informacja na temat wadium:

      wadium nie jest wymagane

13) Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

----------------------------------------------------------------------

  Nazwa kryterium                                                Waga   

----------------------------------------------------------------------

  Cena zadania                                                     100

----------------------------------------------------------------------

14) Miejsce i termin składania ofert:

w siedzibie Zamawiającego tj.

Zespół Szkół w Brzezinach

ul. Wrocławska 17

62-874 Brzeziny

Sekretariat szkoły

do dnia 26.11.2009 r. do godz. 10:00

15) Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

16) Zamawiający nie przewiduje dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

17) Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17.11.2009 r. pod numerem 211029

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Władysław Grabowski

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

2) Formularz ofertowy - załącznik nr 1

3) Formularz cenowy - załącznik nr 2

4) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych -załącznik nr 3

5) Projekt umowy - załącznik nr 4

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (17/11/2009 10:17:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (17/11/2009 10:17:01)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (17/11/2009 10:21:16)
Lista wiadomości