Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

30.12.2008 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - ZS.341-1-08 >>>
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Dostawy
ZS.341-1/2008

Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach
Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 381523 - 2008;
data zamieszczenia: 30.12.2008
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 309921 - 2008r.
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7698101, faks 0-62 7698101.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Zespołu Szkół w Brzezinach w okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. w ilości ok. 78.000 litrów. 2) Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Zespołu Szkół w Brzezinach, przy ulicy Wrocławskiej 17 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy. 4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Żądana przez Zamawiającego ilość oleju opałowego nie może być mniejsza niż 1.000 l dla każdej dostawy. 5) Zapotrzebowanie na ilość oleju oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik co najmniej 72 godziny przed terminem dostawy. 6) Dostawy realizowane będą środkami transportu Wykonawcy. 7) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 156000 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
• Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 30.12.2008.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:
• Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe EKO - OIL, Kamasze 14, 98-270 Złoczew, kraj/woj. łódzkie.
V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)
• Cena wybranej oferty: 156000
• Oferta z najniższą ceną: 156000 oferta z najwyższą ceną: 156000
• Waluta: PLN.

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach
/-/ Władysław Grabowski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (30/12/2008 11:03:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (30/12/2008 11:03:06)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (30/12/2008 11:03:06)
Lista wiadomości