Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

01.12.2008 - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>

Brzeziny, dn. 01.12.2008 rok

Znak sprawy: ZS.341-1/2008


INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), Zespół Szkół w Brzezinach, ul. Wrocławska 17, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.: „Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych Zespołu Szkół w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14

98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 2,44 zł/litr na dzień 18.11.2008 r

w tym:

cena netto                              - 2,00 zł/litr,

narzut/upust dostawcy              - 0,00 zł/l.

podatek VAT (22%)                  - 0,44 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

2.

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL

Kamasze 14 98-270 Złoczew

100,00

100,00

Zespół Szkół w Brzezinach informuje, że w w/w postępowaniu zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), zwanej dalej ustawą Pzp Zamawiający wyklucza Wykonawcę Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS" sp. j. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka, ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin z przedmiotowego zamówienia, gdyż nie spełnia warunku udziału w postępowaniu określonego w punkcie 9 podpunkt 6 SIWZ.

W związku z tym, ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą na podstawie  art. 24 ust. 4 ustawy Pzp.

Wykonawca nie dostarczył w wymaganym terminie tj. do dnia 27.11.2008 roku do godz. 13.00 aktualnej koncesji na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi, wymaganej na podstawie art. 46 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 z pózn. zm.) na okres na jaki ma zostać zawarta umowa, czyli od dnia 01.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. Wykonawca przedstawił koncesję na dystrybucję i obrót paliwami ciekłymi obowiązującą do dnia 25.08.2009r. oraz przedstawił pismo skierowane do Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa o wydanie nowej koncesji na obrót paliwami ciekłymi na okres 50 lat nadane na Poczcie Polskiej w Bralinie w dniu 21.11.2008r. Natomiast zgodnie z art. 39 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006r. Nr 89, poz. 625) przedsiębiorstwo energetyczne może złożyć wniosek o przedłużenie ważności koncesji nie później niż na 18 miesięcy przed jej wygaśnięciem.

Zamawiający nie ma pewności, czy wniosek złożony o przedłużenie koncesji przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „BIS" sp. j. Józef Szyszka i Jerzy Szyszka, ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin do Urzędu Regulacji Energetyki, ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa zostanie rozpatrzony pozytywnie.

Wykluczenie Wykonawcy przez Zamawiającego wynika z troski zapewnienia sprawnego wykonania zamówienia poświadczonego koncesją na cały okres realizacji zamówienia publicznego, bez konieczności przeprowadzenia ponownej procedury przetargowej.

 

Dyrektor Zespołu Szkół w Brzezinach

/-/ Władysław Grabowski

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Aneta Kij
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (01/12/2008 12:07:04)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (01/12/2008 12:07:04)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (01/12/2008 12:07:04)
Lista wiadomości