Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

16.01.2008 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty >>>
Brzeziny , dnia  16.01.2008 
I N F O R M A C J A  
O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
D o t y c z y : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
 
Dostawę oleju opałowego lekkiego typu EKOTERN PLUS dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna1, 62 - 874 Brzeziny. Oznaczenie wg Wspólnego Słownika  Zamówień: 23122100 - 9 Olej opałowy. 
Na podstawie art. 92 ust. 1, 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych Gimnazjum w Brzezinach  informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, jako najkorzystniejsza została wybrana oferta firmy:
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew
Cena przedstawiona w ofercie wynosi:
ogółem brutto ( z VAT ) 2,67 zł/litr na dzień 09.01.2008r.
w tym:
cena netto - 2,23 zł/litr,
narzut dostawcy - (- 0,04 ) zł/l.
podatek VAT (22%) - 0,48 zł/l.
Wybrano ofertę z najniższą ceną spełniającą wymogi SIWZ.
Poniżej przedstawiamy streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.
 
 
Nr
oferty
Firma(nazwa) nazwisko oraz adres Wykonawcy
Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
Liczba pkt.
w kryterium: cena
Razem
1.
Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe "BIS"  Sp. Józef, Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7
63 - 640 Bralin
296,67
296,67
2.
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe
EKO - OIL
Kamasze 14
98 - 270 Złoczew
300,00
300,00
 
 Dyrektor
 Gimnazjum w Brzezinach
 Małgorzata Błaszczyk
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (17/01/2008 08:16:45)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (17/01/2008 08:16:51)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (17/01/2008 08:16:45)
Lista wiadomości