Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

04.01.2008 - Przetarg na dostawę oleju opałowego dla Gimnazjum w Brzezinach >>>
Brzeziny, dnia 04.01.2008r.  
 
znak sprawy: Nr G - 431-1/2008
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
Przedmiot zamówienia:
"Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla potrzeb
grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach."
 
1)    Nazwa i adres zamawiającego:
Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna1
62-874 Brzeziny
tel.(062)7698660, fax. (062)7698660
strona: www.brzeziny-gmina.pl
e-mail: gimnazjumbrzeziny2@wp.pl
godziny urzędowania: od 730do 1530
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Sekretarz Gimnazjum w Brzezinach - Barbara Wierucka tel: (062)7698660
 
2)    Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej powyżej 14 tys. lecz mniej niż 211 tys. EURO
 
3)    Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest zamieszczona do pobrania na stronie internetowej Gminy Brzeziny http://bip.brzeziny-gmina.plhttp://www.brzeziny-gmina.pl lub zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres:
Gimnazjum w Brzezinach , ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny
lub osobiście w sekretariacie Gimnazjum w Brzezinach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie udostępniana Wykonawcom bezpłatnie.
 
4)    Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS w/g potrzeb w ilości nie przekraczającej 35.000 litrów charakteryzującego się następującymi parametrami:
-    gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml,
-    temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC,
-    lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC , nie większa niż 6,00 mm2/s,
-    skład frakcyjny:
do 250oC destyluje nie więcej niż 65 %/ V/ V
do 350oC destyluje nie mniej niż  85 %/ V/ V
-    zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
-    pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3 %/m/m,
-    pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
-    zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
-    całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
-    wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
-    temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20oC
UWAGA:
Dopuszcza się możliwość oferowania paliw o parametrach tożsamych z w/w lub lepszych. Jakość każdej dostawy musi być udokumentowana orzeczeniem jakości.
Miejsce dostawy:
-    zbiorniki paliw zainstalowane w kotłowni Gimnazjum w Brzezinach,
przy ul. Gimnazjalnej 1.
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy
 
5)   Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
6)   Termin wykonania zamówienia: od 23.01.2008r. do dnia 31.12.2008 roku
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
7)   Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
-    w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogący udokumentować to zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Warunki wymagane (poza ustawowymi) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jakie powinien spełnić wykonawca:
1.    Posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi;
2.    Przedłożyć każdorazowo wraz z dostawą oleju opałowego atest dostarczonego paliwa;
3.    Posiadać specjalistyczny sprzęt (co najmniej jedna cysterna) do przewozu paliw płynnych;
4.    Wykonawca jest zobowiązany złożyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty;
5.    Wykonawca zaakceptuje projekt umowy załączony do SIWZ,
6.    Zamawiający wymaga, aby olej opałowy był dostarczany przez wykonawcę własnym transportem na jego koszt i ryzyko do miejsc magazynowania,
Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków będzie podstawą do wykluczenia z postępowania.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.
 
8)    Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane
 
9)    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------
  Nazwa kryterium                                    Waga  
--------------------------------------------------------
  Cena                                                       100
--------------------------------------------------------
 
10)   miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego tj.
Gimnazjum w Brzezinach
ul. Gimnazjalna 1
62 - 874 Brzeziny
Sekretariat Gimnazjum w Brzezinach
do dnia 15.01.2008r. do godz. 10:00
 
11) termin związania ofertą:
      okres 30 dni , od dnia 04.01.2008r.       
 
Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach
/-/ Małgorzata Błaszczyk
 
Dokumenty przetargowe do pobrania:
 1. SIWZ
 2. Oferta
 3. Formularz cenowy
 4. Oświadczenie
 5. Wykaz sprzętu
 6. Projekt umowy
 7. Oświadczenie o zaleganiu
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (04/01/2008 14:11:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (04/01/2008 14:11:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (04/01/2008 14:11:27)
Lista wiadomości