Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

07.11.2006 - Przetarg na dostawę oleju opałowego >>>
Brzeziny dnia 07.11.2006r.
 
znak sprawy: Nr G 431-1/2006
 
OGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO
 
Przedmiot zamówienia:
"Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm Plus dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach."
1)    Nazwa i adres zamawiającego:
Gimnazjum w Brzezinach
ul.Gimnazjalna 1   62-874 Brzeziny
tel.(062)7698790, fax. (062)7698660
strona: http://www.brzeziny-gmina.pl
e-mail: gimnazjumbrzeziny2@wp.pl.
godziny urzędowania: od 800do 1530
Osoba uprawniona do porozumiewania się z wykonawcami: Barbara Wierucka, sekretarka Gimnazjum w Brzezinach, pokój nr 35, tel.(062)7698790
2)    Określenie trybu zamówienia:
przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej poniżej 60 000 EURO
3)    Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
SIWZ jest zamieszczona do pobrania na stronie internetowej Gminy Brzeziny http://bip.brzeziny-gmina.plhttp://brzeziny-gmina.pl lub zostanie przesłana lub przekazana Wykonawcy na jego pisemny wniosek skierowany na adres: Gimnazjum w Brzezinach, ul.Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny lub osobiście w sekretariacie Gimnazjum w Brzezinach.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia będzie udostępniana Wykonawcom bezpłatnie.
4)    Opis przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia, z podaniem informacji o możliwości składania ofert częściowych:
Przedmiotem zamówienia jest cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego typu EKOTERM PLUS w/g potrzeb w ilości nieprzekraczającej 33 000 litrów charakteryzującego się następującymi parametrami:
-    gęstość w temp. 15 oC, nie wyższa niż 0,860 g/ml,
-    temperatura zapłonu, nie niższa niż 56 oC,
-    lepkość kinetyczna w temperaturze 20oC , nie większa niż 6,00 mm2/s,
-    skład frakcyjny:
-do 250oC destyluje nie więcej niż 65 %/ V/ V
do 350oC destyluje nie mniej niż  85 %/ V/ V
zawartość siarki nie więcej niż 0,10 %/m/m,
-    pozostałość po koksowaniu w 10% pozostałości destylacyjnej, nie większa niż 0,3%/m/m,
-    pozostałość po spopieleniu nie większa niż 0,01 %/m/m,
-    zawartość wody nie większa niż 200 mg/kg,
-    całkowita zawartość zanieczyszczeń nie większa niż 24 mg/kg,
-    wartość opałowa nie niższa niż 42,6 MJ/kg,
-    temperatura płynięcia nie wyższa niż  -20oC
UWAGA:
Dopuszcza się możliwość oferowania paliw o parametrach tożsamych z w/w lub lepszych. Jakość każdej dostawy musi być udokumentowana orzeczeniem jakości.
Miejsce dostawy:
-    zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Gimnazjum w Brzezinach przy ulicy Gimnazjalnej 1,
Nie przewiduje się składania ofert częściowych.
Oznaczenie wg Wspólnego Słownika Zamówień: 23122100-9 olej opałowy
5)    Informacja o możliwości złożenia oferty wariantowej:
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
6)    Termin wykonania zamówienia: cyklicznie od 15.12.2006r. do dnia 31.12.2007r.
7)    Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków:
w postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy niewykluczeni na podstawie art. 24 ust. 1 i 2, spełniający wymogi określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych mogący udokumentować to zgodnie z wymogami określonymi w SIWZ.
Warunki wymagane (poza ustawowymi) związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia, jakie powinien spełnić wykonawca:
1.    Posiadać koncesję na obrót paliwami ciekłymi.
2.    Przedłożyć każdorazowo wraz z dostawą oleju opałowego atest dostarczonego paliwa.
3.    Posiadać specjalistyczny sprzęt (co najmniej jedna cysterna) do przewozu paliw płynnych.
4.    Wykonawca jest zobowiązany złożyć wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty;
5.    Wykonawca zaakceptuje projekt umowy załączony do SIWZ.
6.    Zamawiający wymaga, aby olej opałowy był dostarczany przez wykonawcę własnym transportem na jego koszt i ryzyko do miejsc magazynowania.
Nie spełnienie któregokolwiek z w/w warunków będzie podstawą do wykluczenia z postępowania.
Spełnienie warunków udziału w postępowaniu będzie oceniane w sposób spełnia / nie spełnia.
8)    Informacja na temat wadium:
wadium nie jest wymagane
9)    Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
--------------------------------------------------------------------------
  Nazwa kryterium                                                 Waga   
--------------------------------------------------------------------------
  Cena                                                                    100    
--------------------------------------------------------------------------
10)    Miejsce i termin składania ofert:
w siedzibie zamawiającego tj.
Gimnazjum w Brzezinach
ul.Gimnazjalna 1  
62-874 Brzeziny
Sekretariat, I piętro
do dnia 2006-11-23 do godz. 10:00
11)     Termin związania ofertą:
          okres 30 dni
 
 
Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach
/-/ Małgorzata Błaszczyk
                                                           
Dokumenty przetargowe do pobrania:
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Ludmiła Cieślarczyk
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (07/11/2006 11:25:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (07/11/2006 13:12:43)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (07/11/2006 13:12:34)
Lista wiadomości