Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

11.12.2013 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nr G 271.1.2013 >>>

GŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Nr G 271.1.2013

Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych
z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach

Numer ogłoszenia: 268995 - 2013; data zamieszczenia: 11.12.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 234775 - 2013r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 768 96 60, faks 0-62 768 96 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2014 r. do dnia 31.12.2014 r. w ilości ok. 39.000 litrów. Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Gimnazjum w Brzezinach ul. Gimnazjalna1, 62-874 Brzeziny.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 07.11.2013.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO - OIL Kamasze 14, 98-270 Złoczew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 113073,09 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 110760,00
  • Oferta z najniższą ceną: 110760,00 / Oferta z najwyższą ceną: 112320,00
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

Małgorzata Błaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (11/12/2013 12:04:33)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (11/12/2013 12:04:33)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (11/12/2013 12:04:33)
Lista wiadomości