Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

07.11.2013 - Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach - znak sprawy: Nr G 271.1.2013 >>>

Brzeziny, dnia 07.11.2013r.

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem jest:

Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach"

znak sprawy: Nr G 271.1.2013

Numer ogłoszenia: 234775 - 2013; data zamieszczenia: 07.11.2013

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Brzezinach , ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 768 96 60, faks 0-62 768 96 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Oświata.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w ilości ok. 39.000 litrów. Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Gimnazjum w Brzezinach ul. Gimnazjalna1, 62-874 Brzeziny. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy. Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Żądana przez Zamawiającego ilość oleju opałowego nie może być mniejsza niż 1.000 litrów dla każdej do-stawy. Zapotrzebowanie na ilość oleju oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 3 dni przed terminem dostawy. Dostawy realizowane będą środkami transportu Wykonawcy. Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Dostawca.Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego. Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100-5.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.12.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień (koncesja, zezwolenie, licencja) - Zamawiający uzna, że warunek ten zostanie spełniony, gdy Wykonawca przedłoży decyzję Prezesa Urzędu Regulacji i Energetyki o udzieleniu koncesji na obrót paliwami ciekłymi, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 z poźn. zm.) Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełnienia warunku na podstawie złożonego oświadczenia Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o    Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ Ocena spełnienia warunku nastąpi na podstawie przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów i oświadczeń, o których mowa w punkcie XI SIWZ. Ocena warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia - nie spełnia, w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że ww warunki Wykonawca spełnił.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1) Wypełniony formularz ofertowy - załącznik nr 1, 2) Wypełniony formularz cenowy - załącznik nr 2, 3) Wydruk ceny netto obowiązującej w dniu 15.11.2013r. opublikowanej na stronie internetowej producenta (jeżeli producent oferowanego oleju opałowego nie publikuje cen w Internecie Wykonawca powinien zamieścić wydruk ze strony internetowej PKN ORLEN www.orlen.pl ), 4) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 6, 5) Dokumenty potwierdzające uprawnienie osób podpisujących ofertę, o ile nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych. 6) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania stosownie do treści art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4, 7) Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm.), co Wykonawca albo informację o tym, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej- załącznik nr 5. 8) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, określonych w art. 22 Ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeziny-gmina.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny, lub osobiście w pokoju nr 35 Gimnazjum w Brzezinach.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 21.11.2013 godzina 11:30, miejsce: Gimnazjum w Brzezinach ul. Gimnazjalna1, 62-874 Brzeziny, Pokój nr 32, I piętro.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 07.11.2013 r. pod numerem 234775

 

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

Małgorzata Błaszczyk

 

Dokumenty przetargowe do pobrania:

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,

2) Formularz oferty - załącznik nr 1,

3) Formularz cenowy - załącznik nr 2,

4) Oświadczenie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 3,

5) Oświadczenie z art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - załącznik nr 4,

6) Oświadczenie o przynależności lub braku do grupy kapitałowej - załącznik nr 5,

7) Projekt umowy - załącznik nr 6,

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (07/11/2013 13:16:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (07/11/2013 13:16:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (07/11/2013 15:11:04)
Lista wiadomości