Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

14.12.2012 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Dostawy Nr G 271.1.2012 >>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Nr G 271.1.2012

Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych
z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach

 

Numer ogłoszenia: 511138-2012 data zamieszczenia: 14.12.2012

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 441148-2012

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 7698660, faks 0-62 7698660.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Szkoła publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. w ilości ok. 39.000 litrów, 2) Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Gimnazjalnej 1, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy, 4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Żądana przez Zamawiającego ilość oleju opałowego nie może być mniejsza niż 1.000 litrów dla każdej dostawy, 5) Zapotrzebowanie na ilość oleju oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 3 dni przed terminem dostawy, 6) Dostawy realizowane będą środkami transportu Wykonawcy, 7) Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Dostawca, 8) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego, 9) Kod według Wspólnego Słownika Zamówień: 09135100-5.

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 14.12.2012r.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL, Kamasze 1, 98-270 Złoczew, kraj/woj. łódzkie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 116610,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

  • Cena wybranej oferty: 2,99
  • Oferta z najniższą ceną: 2,99 / Oferta z najwyższą ceną: 3,08
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (14/12/2012 12:29:48)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (14/12/2012 12:29:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (14/12/2012 12:29:48)
Lista wiadomości