Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

29.12.2009 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nr G 431-2/2009 >>>

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Znak sprawy: Nr G 431-2/2009

Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach

Numer ogłoszenia: 443764 - 2009; data zamieszczenia: 29.12.2009

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 416606 - 2009r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, 62-874 Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 0-62 768 96 60, faks 0-62 768 96 60.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: szkoła publiczna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach w okresie od dnia 01.01.2010 r. do dnia 31.12.2010 r. w ilości ok. 36.000 litrów, Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Gimnazjum w Brzezinach przy ul. Gimnazjalnej 1,.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-9.

II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 64800 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

  • Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 28.12.2009.

V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

  • Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL, Kamasze 14, 98-270 ZŁOCZEW, kraj/woj. łódzkie.

V.4) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ
(bez VAT)

  • Cena wybranej oferty: 1,89
  • Oferta z najniższą ceną: 1,89 oferta z najwyższą ceną: 1,89
  • Waluta: PLN.

 

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

/-/ Małgorzata Błaszczyk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (29/12/2009 12:20:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (29/12/2009 12:20:50)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (29/12/2009 12:20:50)
Lista wiadomości