Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

27.01.2009 - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - Nr G 431-1/2009 >>>
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy
Nr G 431-1/2009


Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach

Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: 1014-2009
data zamieszczenia: 06.01.2009
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.
Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 1014-2009
Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
I. 1) NAZWA I ADRES: Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna 1, Brzeziny, woj. wielkopolskie, tel. 062 7698660, fax 062 7698660.
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) OKREŚLENIE PRZEDMOTU ZAMÓWIENIA
II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach.
II.1.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.
II.1.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1) Przedmiotem zamówienia jest: Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach w okresie od dnia 26.01.2009r. do dnia 31.12.2009r. w ilości ok. 36.500 litrów, 2) Miejscem dostaw będą zbiorniki paliw zainstalowane w budynku Gimnazjum w Brzezinach, ul. Gimnazjalna1, 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia określonej w niniejszej specyfikacji przybliżonej ilości dostawy, 4) Dostawy realizowane będą sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego. Żądana przez Zamawiającego ilość oleju opałowego nie może być mniejsza niż 1.000 litrów dla każdej dostawy, 5) Zapotrzebowanie na ilość oleju oraz termin składać będzie telefonicznie lub faksem wskazany przez Zamawiającego pracownik, co najmniej 3 dni przed terminem dostawy. 6) Dostawy realizowane będą środkami transportu Wykonawcy. 7) Wszelkie koszty związane z dostawą pokrywa Dostawca. 8) Do każdej dostawy Wykonawca dołączy świadectwo jakości dostarczonego oleju opałowego.
II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09.13.51.00-5.
II.1.5) Całkowita końcowa wartość zamówienia (bez VAT) obejmująca wszystkie zamówienia i części: 61685,00 PLN.

SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony
IV.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA V: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
V.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 26.01.2009r.
V.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 1.
V.3) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe EKO-OIL, 98-270 Złoczew, 98-270 Kamasze 14, kraj/woj. łódzkie.V.4)

INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O NIE PODLEGAJĄCYCH ODRZUCENIU OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ
I NAJWYŻSZĄ CENĄ (bez VAT)

- Cena wybranej oferty: 61685,00\

- Oferta z najniższą ceną: 61685,00 oferta z najwyższą ceną: 62780,00

- Waluta: PLN.

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach
/-/ Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (27/01/2009 14:50:08)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (27/01/2009 14:50:57)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (27/01/2009 14:50:57)
Lista wiadomości