Wyszukiwarka:

Zamówienia publiczne

14.01.2009 - Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty - Nr G 431-1/2009 >>>

Brzeziny, 14.01.2009 r.

Znak sprawy: Nr G 431-1/2009

INFORMACJA O WYBORZE

NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058), Gimnazjum w Brzezinach, ul Gimnazjalna1, 62-874 Brzeziny informuje, że została wybrana najkorzystniejsza oferta w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zamówienia pn.:

„Cykliczna dostawa oleju opałowego lekkiego o parametrach technicznych zgodnych z Polskimi Normami dla potrzeb grzewczych budynku Gimnazjum w Brzezinach".

Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

EKO-OIL

Kamasze 14

98-270 Złoczew

Cena przedstawiona w ofercie wynosi:

ogółem brutto ( z VAT ) 2,06 zł/litr na dzień 09.01.2009r.

w tym:

cena netto                                - 1,75 zł/litr,

narzut/upust dostawcy               - (-0,06 zł/l.)

podatek VAT (22%)                   - 0,37 zł/l.

Wybrana oferta spełnia wymogi SIWZ i uznana została za najkorzystniejszą w oparciu o przyjęte kryteria oceny ofert. Cena - 100%

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Liczba uzyskanych pkt w kryterium CENA

Razem pkt w kryterium oceny ofert

1

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe sp.j. „BIS" Józef Szyszka i Jerzy Szyszka
ul. Namysłowska 7, 63-640 Bralin

294,00 

  294,00

2

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
EKO-OIL
Kamasze 14
98-270 Złoczew

300,00

300,00

W wyniku prowadzonego postępowania żadna z ofert nie została odrzucona oraz żaden z Wykonawców nie został wykluczony z postępowania o udzielenie zamówienia.

Dyrektor Gimnazjum w Brzezinach

/-/ Małgorzata Błaszczyk

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Wierucka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Robert Marszałek (14/01/2009 10:08:44)
  • zaakceptowanie treści informacji: Robert Marszałek (15/03/2011 00:00:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Robert Marszałek (15/01/2009 13:04:20)
Lista wiadomości